รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

นวัตกรรมล่าสุด

รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

19 ตค. 2565 0 174

นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบจางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

SOBJANG MODEL
SOBJANG MODEL

31 สค. 2565 0 174

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ SOBJANG MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA

ดูทั้งหมด..