รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ {CREATE} นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบจางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ {CREATE} เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
SOBJANG MODEL SOBJANG MODEL {CREATE} การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ SOBJANG MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา {CREATE} นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาของ นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา
1