รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ร่ว

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่น
Stop motion เพื่อส่งเสริมแรงจุงใจในการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ ครูบุศมาพร  กันทะวัง ครู โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

รายละเอียด
12 เมย. 2565 เวลา 20:16 น. 0 356