รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เรียนวิทย์แบบ 6E เน้นนักเรียนมีสมรรถนะ(การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ

เรียนวิทย์แบบ 6E เน้นนักเรียนมีสมรรถนะ(การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน)
(การพัฒนาสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด STSE 6 ขั้นตอน ) ของครูสุรางคณา ศรีสวัสดิ์
โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

รายละเอียด
19 เมย. 2565 เวลา 23:18 น. 0 479