รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร

การเขียนเพื่อการสื่อสาร คือ การที่ผู้ส่งสารมี เจตนาถ่ายทอดความคิดไปยังผู้รับสาร แล้ว ต้องการให้ผู้รับสารเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือเกิดความเข้าใจใกล้เคียง สอดคล้องกับ เจตนาของตน ทักษะการเขียนเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การ สื่อสารของมนุษย์มีหลักฐาน การสร้างสรรค์งานเขียน
07 ธค. 2565 เวลา 22:06 น. 0 287