รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ {CREATE} วีดีทัศน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนายมนตรี รุ่งฉัตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร {CREATE} Clothes โดยนางสาวอรอนงค์ นามวงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Places แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Places {CREATE} Places โดยนางสาวอรอนงค์ นามวงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
แบบฝึกการพัฒนาด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกการพัฒนาด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ {CREATE} แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนางสาวกิตติวรา เมืองมูล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรม รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรม {CREATE} รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยนางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร
gfgf gfgf {CREATE} fgf
สื่อการสอนวิชานาฏศิลป์ สื่อการสอนวิชานาฏศิลป์ {CREATE} โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน และการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง
การศึกษาเจตคติที่ดีต่อการมีวินัยตนเองขณะเรียนออนไลน์ การศึกษาเจตคติที่ดีต่อการมีวินัยตนเองขณะเรียนออนไลน์ {CREATE} การศึกษาเจตคติที่ดีต่อการมีวินัยตนเองขณะเรียนออนไลน์
Solar System Solar System {CREATE} เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะในจักรวาล
พุทธประวัติ ระดับ ม.1 พุทธประวัติ ระดับ ม.1 {CREATE} พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ก็สร้างบารมีกันมายาวนาน ทรงเกิดในภพต่างๆ เป็นอันมาก และด้
Power Point สังคมมนุษย์ Power Point สังคมมนุษย์ {CREATE} ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิเคราะห์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาสังคม
รายงานนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน รายงานนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน {CREATE} http: inmedia sesa35 info datas users prts file 1660803420 pdf
ใบงานเครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ใบงานเครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ {CREATE} เครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มี 2 ประเภท คือ
อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์ {CREATE} อียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป แอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม
การจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู การจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู {CREATE} การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการจัดการเรียนการสอน ONLINE โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
แนวทางการเขียน BEST PRACTICES แนวทางการเขียน BEST PRACTICES {CREATE} http: www inmedia sesa35 info datas users prts file 1660124067 pdf
ครูชรินรัตน์ ทดสอบ text Article ครูชรินรัตน์ ทดสอบ text Article {CREATE} ครูชรินรัตน์ ทดสอบ text Article