รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

24 สค. 2565 0 400

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 2 รหัส ว31242 ชั้นมัธยมศึกษาปี 4

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

30 สค. 2565 0 307

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องเซต โรงเรียนป่าซาง อ ป่าซาง จ ลําพูน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุดของโรงเรียน

ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรม

31 สค. 2565 0 262

ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E อะตอม โดย ครูปิยะกาล พงษ์สุวรรณ ร ร ป่าซาง

ดูทั้งหมด..