รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

คู่อันดับคณิตศาสตร์ ครูเบญจวรรณ คู่อันดับคณิตศาสตร์ ครูเบญจวรรณ {CREATE} คู่อันดับคณิตศาสตร์
สื่อการสอนสังคมศึกษา by.krunirut NDK สื่อการสอนสังคมศึกษา by.krunirut NDK {CREATE} สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาประกอบไปด้วย 4 สาระ คือ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศาสนา
ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูอัมพิกา ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูอัมพิกา {CREATE} สื่อการสอนโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ {CREATE} แบบฝึกหัดเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
สื่อนวัตกรรมอารยเกษตร สื่อนวัตกรรมอารยเกษตร {CREATE} สื่อนวัตกรรมอารยเกษตร