รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2 {CREATE} http: inmedia sesa35 info datas users mtcs file 1661933273 pdf
แผนการสอนหน้าเดียววิชาจิตรกรรมไทย แผนการสอนหน้าเดียววิชาจิตรกรรมไทย {CREATE} https: drive google com file d 1cfXR2hsVg9agLXe4jEmpUW75xT kWfN5 view usp=sharing
แผนการสอนวิชาเคมี หน่วยโพลิเมอร์ แผนการสอนวิชาเคมี หน่วยโพลิเมอร์ {CREATE} http: inmedia sesa35 info datas users mtcs file 1661930667 pdf
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน {CREATE} แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษาภาษาจีนขั้นต้น
แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น {CREATE} http: inmedia sesa35 info datas users mtcs file 1661929466 pdf
แผนการสอนแบบหน้าเดียวรายวิชาฟิสิกส์ แผนการสอนแบบหน้าเดียวรายวิชาฟิสิกส์ {CREATE} https: drive google com drive folders 1sKXDRsJalFtRZuh3BtFzbwtW8bIrxqg3 usp=sharing
แผนการสอนแบบหน้าเดียวรายวิชาสังคมศึกษา ๔ แผนการสอนแบบหน้าเดียวรายวิชาสังคมศึกษา ๔ {CREATE} https: drive google com drive folders 1 i75PPUvUM5WZPsPWy C6XYpXo6WN Ky usp=sharing
บทเรียนออนไลน์รายวิชาฟิสิกส์3 บทเรียนออนไลน์รายวิชาฟิสิกส์3 {CREATE} https: sites google com view phitchayaphat %E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน {CREATE} https: drive google com file d 1UEYbXyCRQ71PcIagsT9pLoNSmcssKJ0y view usp=sharing
แบบฝึกลายไทยพื้นฐาน แบบฝึกลายไทยพื้นฐาน {CREATE} https: drive google com file d 1XObgN1ELdRx51yShyfs Wrv jFhgSvA6 view usp=sharing
1