รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อนวัตกรรมจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์

07 กย. 2565 0 466

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์

29 สค. 2565 0 426

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่3โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

25 สค. 2565 0 484

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแม่สันวิทยา

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล
การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล

22 สค. 2565 0 559

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยมือบน สำหรับนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแม่สันวิทยา

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของโรงเรียน/ผุ้บริหารสถานศึกษา

การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model
การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model

15 มิย. 2565 0 550

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดูทั้งหมด..