รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการเขียนภาพฉาย แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการเขียนภาพฉาย {CREATE} การเขียนภาพฉาย วิชาเขียนแบบเครื่องมือกล ผู้สอน นายณัฐพงศ์ สีชะนะ
สื่อเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบ สื่อเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบ {CREATE} หน่วยที่ 1 เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบ วิชาเขียนแบบเทคนิค ผู้สอน นายณัฐพงศ์ สีชะนะ
สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบ สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบ {CREATE} วิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบ วิชาเขียนแบบเทคนิค ผู้สอน นายณัฐพงศ์ สีชะนะ
สาธิตการสอน เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น ทางฆ้อง สาธิตการสอน เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น ทางฆ้อง {CREATE} สาธิตการสอน เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น ทางฆ้อง ผู้สอน นายปองพล สุยะคำวงศ์
วิธีกการเรียนรู้เรื่องภูเขาไฟ ม.6 แบบ Active Learning วิธีกการเรียนรู้เรื่องภูเขาไฟ ม.6 แบบ Active Learning {CREATE} การเรียนรู้เรื่องภูเขาไฟ ม 6 แบบ Active Learning ผู้สอน นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์
ใบงาน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ใบงาน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น {CREATE} ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ผู้สอน นายณัฐพงศ์ สีชะนะ
ใบงาน วิชาเขียนแบบไฟฟ้า รหัส ง32212 ใบงาน วิชาเขียนแบบไฟฟ้า รหัส ง32212 {CREATE} ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติวิชาเขียนแบบไฟฟ้า ผู้สอนนายณัฐพงศ์ สีชะนะ
1