รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ {CREATE} ชุดฝึกเสริททักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยนางวิภาพร สิทธิกัน โรงเรียนแม่พริกวิทยา รายวิชาคณิตศาตาร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ {CREATE} คณิตศาสตร์ ชั้นม 3
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง วงกลม บทเรียนออนไลน์ เรื่อง วงกลม {CREATE} เรื่องวงกลม คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1