รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว {CREATE} ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว รายวิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 {CREATE} การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ม 3
สื่อการสอน powerpoint เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น สื่อการสอน powerpoint เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น {CREATE} ความหมายของการเลี้ยวเบน ,ลักษณะการเลี้ยวเบน
Power point เรื่อง พอลิเมอร์ Power point เรื่อง พอลิเมอร์ {CREATE} บทเรียนออนไลน์
ฟิสิกส์คิดสนุก ฟิสิกส์คิดสนุก {CREATE} การคำนวณทางฟิสิกส์
การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม ม.3 {CREATE} การถ่ายทอดลัการะทางพันธุกรรม โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ม 3
บทเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ {CREATE} พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม 3
1