รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

สื่อการสอนเรื่อง คำเป็นคำตาย สื่อการสอนเรื่อง คำเป็นคำตาย {CREATE} สื่อการสอนเรื่อง คำเป็น คำตาย ในรายวิชาภาษาไทย โดยครูกุลธิดา หล้ามะณี โรงเรียนแม่พริกวิทยา
เซียมซีฝึกอ่าน เซียมซีฝึกอ่าน {CREATE} เป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน
1