รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

การบริหารงานแบบ PDCACS การบริหารงานแบบ PDCACS {CREATE} PDCACS คือวงจรบริหาร 6 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Action การดำเนินการ Coaching การฝึก Share การแบ่งปัน
รูปแบบการพัฒนานวัตกรด้วย3x2ช รูปแบบการพัฒนานวัตกรด้วย3x2ช {CREATE} เชียร์ชม โชว์แชร์ ใช้ชอบ
1