รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น {CREATE} แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ
รายงานการนิเทศภายใน รายงานการนิเทศภายใน {CREATE} นิเทศ,โรงเรียนแม่พริกวิทยา
1