รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดสื่อสารการใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครู นางศิรลิักษณ์ จอมวิชัยยา โรงเรียน แม่เมาะวิทยา
http://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/mmwss/file/1649737714.pdf                                           รายละเอียด
19 เมย. 2565 เวลา 22:55 น. 0 372