รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

MMWS-EDU Model

โมเดลการบริหารงานโรงเรียนแม่เมาะวิทยา
MMWS-EDU Model
 
         โรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้กำหนดนโยบายการบริการและจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบชื่อ MMWS-EDU Model ประกอบด้วย

         M= Management คือ การบริหารจัดการ โดยใช้หลักการคิดเชิงระบบ มีขั้นตอนกระบวนการเป็นการบริหารจัดการเพื่อสนองนโยบายการศึกษาของชาติ  ซึ่งต่อยอดมาจากการกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีความสุขและเป็นคนดี พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานบริหารให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนของทางราชการอย่างมีคุณภาพ
         M= Multi-method คือ ใช้การบริหารจัดการงานในโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ   ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
         W=Workforce focus  คือ การมุ่งเน้นบุคลากร โดยการสร้างความผูกพัน (engage) จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่  โดยให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) และอัตรากำลังบุคลากร เพื่อก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี (high performance)
         S=Sustainableคือ การพัฒนาโรงเรียนสู่ความยั่งยืน โดยการมีรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดี เก่ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
โดยบริหารจัดการภายใต้กรอบของ EDU (ที่ย่อมาจาก Education)
         E= Evaluateคือ ประเมินผล เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการวัดและประเมินผลในลักษณะของการนิเทศ/ประเมิน โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง โดยเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
         D= Developคือ การประสานแลกเปลี่ยนพัฒนา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
         U= Updateคือ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 3 G 1T  อันประกอบไปด้วย
         G = Good student              นักเรียนดีมีคุณภาพ
         G = Good school                โรงเรียนดีมีคุณภาพ
         G = Good community         ชุมชนดีมีคุณภาพ
         T = Teamwork                  ศักยภาพในการทำงานระบบทีม
ทั้งหมดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “โรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน” = School for Community
29 สค. 2565 เวลา 23:09 น. 0 514
ร่วมแสดงความคิดเห็น