รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ | ครูทัดทรวง  เตชะแก้ว การปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ | ครูทัดทรวง เตชะแก้ว {CREATE} https: drive google com file d 16X OCIklQXgkuZ5teRBi7EYWClD0uJ15 view usp=sharing
การติดตั้งผลิตภัณฑ์ | ครูสมบูรณ์  พงษ์จะโปะ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ | ครูสมบูรณ์ พงษ์จะโปะ {CREATE} https: docs google com document d 14EKeCBOVp7KVhcmgOahlbE6HROB625bx edit usp=sharing ouid=113728947992553254227 rtpof=true sd=true
1