รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่อง โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม ครูธนาวัลย์ ถามล เรื่อง โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม ครูธนาวัลย์ ถามล {CREATE} เรื่อง โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติ ทางพันธุกรรม
การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม | ครูสุริฉาย  มีเลข การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม | ครูสุริฉาย มีเลข {CREATE} การนำเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม | ครูสุริฉาย มีเลข
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | ครูมัญชรี สนิทวงศ์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | ครูมัญชรี สนิทวงศ์ {CREATE} ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย | ครูปภัสสร  ก๋าเขียว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย | ครูปภัสสร ก๋าเขียว {CREATE} การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติ ทางพันธุกรรม | ครูธนาวัลย์  ถามล โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติ ทางพันธุกรรม | ครูธนาวัลย์ ถามล {CREATE} โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติ ทางพันธุกรรม
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช | ครูณิชกานต์ ทิพพระหา โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช | ครูณิชกานต์ ทิพพระหา {CREATE} โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช | ครูณิชกานต์ ทิพพระหา
แก๊สและสมบัติของเเก๊ส | ครูภาวี อุ่นจิตร แก๊สและสมบัติของเเก๊ส | ครูภาวี อุ่นจิตร {CREATE} แบบฝึกทักษะ เรื่อง แก๊สและสมบัติของเเก๊ส
1