รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

Laihin Plus Model Laihin Plus Model {CREATE} Laihin Plus Model รูปแบบการบริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา
4M4E MODEL 4M4E MODEL {CREATE} 4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา
สื่อใบความรู้ โลกและการเปลี่ยนแปล สื่อใบความรู้ โลกและการเปลี่ยนแปล {CREATE} สื่อใบความรู้ โลกและการเปลี่ยนแปล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สื่อการสอน ใบงานเรื่องการปลูกผัก สื่อการสอน ใบงานเรื่องการปลูกผัก {CREATE} สื่อการสอน ใบงานเรื่องการปลูกผัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อการสอน เพศกับวัยรุ่น สื่อการสอน เพศกับวัยรุ่น {CREATE} สื่อการสอน เพศกับวัยรุ่น วัยรุ่นกับเจตคติทางเพศ มัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อการสอน องค์ประกอบของตัวบทในประมวลกฎหมายอาญา สื่อการสอน องค์ประกอบของตัวบทในประมวลกฎหมายอาญา {CREATE} สื่อการสอน องค์ประกอบของตัวบทในประมวลกฎหมายอาญา ส่วนความผิด และ ส่วนโทษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อการสอน ดนตรีอาเซียน สื่อการสอน ดนตรีอาเซียน {CREATE} สื่อการสอน ดนตรีอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12 Tenses 12 Tenses {CREATE} สื่อการสอน 12 Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณ ม1 สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณ ม1 {CREATE} สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch รายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณ สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณ {CREATE} สื่อการเรียนวิชาเทคโนวิทยาการคำนวณวิทยาการคำนวณ ม 1
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ {CREATE} สื่อนวัตกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย สื่อการสอนวิชาภาษาไทย {CREATE} สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของพยางค์และคำ รายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ {CREATE} สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น รายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.5 สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.5 {CREATE} สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ ม 5 เรื่องคลื่น
1