รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อนวัตกรรมจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

Laihin Plus Model
Laihin Plus Model

01 กย. 2565 0 479

Laihin Plus Model รูปแบบการบริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา

4M4E MODEL
4M4E MODEL

01 กย. 2565 0 453

4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา

12 Tenses
12 Tenses

31 สค. 2565 0 398

สื่อการสอน 12 Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดูทั้งหมด..

article

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน/ผุู้บริหารสถานศึกษา

Laihin Plus Model
Laihin Plus Model

01 กย. 2565 0 479

Laihin Plus Model รูปแบบการบริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา

4M4E MODEL
4M4E MODEL

01 กย. 2565 0 453

4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Laihin Plus Model
Laihin Plus Model

01 กย. 2565 0 479

Laihin Plus Model รูปแบบการบริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา

4M4E MODEL
4M4E MODEL

01 กย. 2565 0 453

4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา

12 Tenses
12 Tenses

31 สค. 2565 0 398

สื่อการสอน 12 Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดูทั้งหมด..