รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

นวัตกรรมสถานศึกษา 3C4A MODEL
นวัตกรรมสถานศึกษา 3C4A MODEL

01 กย. 2565 0 365

นวัตกรรมสถานศึกษาการพัฒนาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพด้วยกระบวนการ 3C4A MODEL

นวัตกรรม 3x2ช Model
นวัตกรรม 3x2ช Model

31 สค. 2565 0 454

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วย3x2ช Model ดูเพิ่มเติมได้ที่ https: youtu be iiJ4NtXqq98

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมของครูโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องpHของสารละลายกรด–เบส
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องpHของสารละลายกรด–เบส

01 กย. 2565 0 367

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง pH ของสารละลายกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

31 สค. 2565 0 309

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับเลือกชุมนุมขึ้นเพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการตัดสินใจเลือกชุมนุมให้ตรงกับเงื่อนไขของชุมนุมและความสนใจหรื

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

31 สค. 2565 0 418

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้บทเรียนคอ

การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติมแบบศูนย์การเรียน
การจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติมแบบศูนย์การเรียน

31 สค. 2565 0 416

ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 แบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น ม 4 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย
แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย

01 กย. 2565 0 443

วิจัยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยใช้แบบฝึกทักษะโน้ตเคลื่อนไหวจากสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกาะคาวิท

การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1
การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1

31 สค. 2565 0 460

พัฒนาชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึก

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

01 กย. 2565 0 361

วิจัย เรื่อง ผลการใช้เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ
การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ

01 กย. 2565 0 467

วิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site  รายวิชาประวัติศาสตร์สากล
การเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site รายวิชาประวัติศาสตร์สากล

01 กย. 2565 0 464

วิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง  Kokha MODEL
ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง Kokha MODEL

01 กย. 2565 0 376

การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะตามแนวทาง Kokha MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดูทั้งหมด..