ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 634

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

26 กค. 2565 0 254

การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจะ ทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

15 สค. 2565 0 243

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียนโดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ CSR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

03 สค. 2566 0 71

สพม ลำปาง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

PCSI Model

21 กค. 2566 0 456

การบริหารจัดการการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้ว

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

Laihin Plus Model

01 กย. 2565 0 332

Laihin Plus Model รูปแบบการบริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เร

13 มิย. 2565 0 355

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

08 ธค. 2565 0 247

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model

15 มิย. 2565 0 322

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค

4M4E MODEL

01 กย. 2565 0 286

4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

16 สค. 2565 0 255

ชื่อผลงาน การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ โดย นายชัยภูมิ สมกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตปร..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

31 สค. 2565 0 189

เรื่อง การสร้างนวัตกรรมโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ นางสาวมณีรัฒนพรณ์ วงศ์ศรี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

Power Point เรื่อง อายรธรรมเมโสโปเตเมีย

15 สค. 2565 0 198

ชื่อผลงาน Power Point เรื่อง อายรธรรมเมโสโปเตเมีย โดย นางสาวเกษสุดา วังวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดกา..

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัส

15 สค. 2565 0 256

แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัสและการจัดสวนในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การพัฒนาการเรียนสู่อาชีพ เรื่อง การสร้างอาชีพออนไลน์

19 มิย. 2565 0 333

การพัฒนาการเรียนสู่อาชีพ เรื่อง การสร้างอาชีพออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวอำไพ รังน้อย โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

SGA Active Learning

01 กย. 2565 0 307

นวัตกรรมที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง

ชุดกิจกรรมที่ 1 บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพฯ

25 กค. 2565 0 270

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ Cardiopulmonary resuscitation : CPR หมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืน

วิจัยชั้นเรียนเรื่องรายงานผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่อง

05 สค. 2565 0 243

เพื่อพัฒนาทักษะด้านทักษะการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาจังหวัดลำพูน

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

สร้างสรรค์ลายประจำยาม

16 สค. 2565 0 259

ชื่อผลงาน สร้างสรรค์ลายประจำยาม โดย นางสาวอัจฉราพร กันทา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นสื่่อขั้นตอนในการวาดรูปลายประจำยาม ซึ่งเป็นลายไทยที่สำคัญและ..

การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาที่1

31 สค. 2565 0 266

พัฒนาชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึก

นวัตกรรม สื่อ เทคนิคสีน้ำ ชื่อเจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย แปงคำ

11 กย. 2565 0 277

๑ ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้เทคนิคสีน้ำ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนทางด้านความรู้ และด้านทักษะเกี่ยวกับเทคนิคสี

การผลิตขลุ่ยไทย

31 สค. 2565 0 241

การผลิตขลุ่ยไทย นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 310

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 240

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 240

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 239

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^