รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ ฯ


การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา (A Development of student’s English writing Ability by using writing’s techniqe for Matthayomsuksa 4 Hangchatwitthaya School )


การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สื่อเพื่อสอนการเขียนความเรียงและการสร้างกิจกรรมการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนฝึก เขียนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างการใช้คำเชื่อมเขียนเป็นลำดับเหตุการณ์ มีการเกริ่นนำ เล่าเรื่องอย่างเป้นประเด็นชัดเจน และมีการสรุปความ และพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำไปในตัว

นางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


อ่านต่อที่นี่
 
26 มิย. 2565 เวลา 04:12 น. 0 365
ร่วมแสดงความคิดเห็น