รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5Es) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลําปาง


โดย นางสาวประพาฬรัตน์ เดชะวัฒนะ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่
18 กย. 2565 เวลา 02:32 น. 0 262
ร่วมแสดงความคิดเห็น