รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อและนวัตกรรม ของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านบทเรียน "คู่หูกัน ฉันช้างกับควาญ" เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านบทเรียน "คู่หูกัน ฉันช้างกับควาญ" {CREATE} เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านบทเรียน คู่หูกัน ฉันช้างกับควาญ Plugged Coding x VR
Why-Questions Why-Questions {CREATE} Why Questions
สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษา สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษา {CREATE} สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษา
ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ {CREATE} ครูวิไลพร ห้างฉัตรวิทยา
Winner English Winner English {CREATE} ครูนภารัตน์ ห้างฉัตรวิทยา
วันรุ่นวัยวุ่น วันรุ่นวัยวุ่น {CREATE} สื่อการสอนเรื่องวัยรุ่นวัยวุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห {CREATE} ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห
เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืน เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืน {CREATE} เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืน ครูธนโชติ ห้างฉัตรวิทยา
งานประดิษฐ์ของชำร่วย งานประดิษฐ์ของชำร่วย {CREATE} งานประดิษฐ์ของชำร่วย
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด {CREATE} การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ตีกลอง ฟ้อนงาม ตามแบบฉัตรห้างฉัตรวิทยา ตีกลอง ฟ้อนงาม ตามแบบฉัตรห้างฉัตรวิทยา {CREATE} ตีกลอง ฟ้อนงาม ตามแบบฉัตรห้างฉัตรวิทยา
การงานอาชีพ การงานอาชีพ {CREATE} การงานอาชีพ
การใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ  รายวิช การใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายวิช {CREATE} การใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม 5 ปีการศึกษา 2564
รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ {CREATE} รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม 5 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี {CREATE} วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA
การแก้ปัญหาโจทย์อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การแก้ปัญหาโจทย์อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาโจทย์อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ส22101 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ส22101 {CREATE} รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม {CREATE} การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก {CREATE} การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ผลการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต {CREATE} ผลการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต