รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี

15 สค. 2565 0 248

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA

ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ
ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ

03 สค. 2565 0 257

ชุดการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพเป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Winner English
Winner English

18 กย. 2565 0 233

ครูนภารัตน์ ห้างฉัตรวิทยา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

03 สค. 2565 0 248

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ

05 กค. 2565 0 282

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ ชุด Lampang: The Final Dream Destination กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ
รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ

16 สค. 2565 0 277

รายงานการใช้นวัตกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องสถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม 5 ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดูทั้งหมด..