รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

รวมสื่อ/นวัตกรรม

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ {CREATE} นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี
ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั {CREATE} ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นายสรภูมิ เจียงสงวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร {CREATE} แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชุติกานต์ ทามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ How to Improve English Writing Ski แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ How to Improve English Writing Ski {CREATE} แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ How to Improve English Writing Skills นางสาวบุณยาพร เตชะลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 {CREATE} คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย 1 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางถวิล มิ่งสมร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ {CREATE} ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 5E และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร {CREATE} การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร ของนักเรียนชั้น ม 6 ว่าที่ ร ต พิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชุดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ชุดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส {CREATE} ชุดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่อง กรด เบส นางจิราพร ใจแปง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา่สตร์และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโน การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโน {CREATE} การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นม 5 นางสาวปทุมพร สาบาน
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ {CREATE} ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางอรพิน สมเสียง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก {CREATE} แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก นางณัฐวดี ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง {CREATE} การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ Subject Verb Agreement  สำหรับนักเรียน ชั้นม แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ Subject Verb Agreement สำหรับนักเรียน ชั้นม {CREATE} แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ Subject Verb Agreement สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสายชล วันมหาใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์ แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์ {CREATE} แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นใช้เกมจำลองสถานการณ์ ชุด“Japanese in Daily Life 日常生活の日本語” นางสาวสมจิต ตุ่นแยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Flip Book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก Flip Book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก {CREATE} Flip Book ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานเสน่ห์ไม้ งานเสน่ห์ไม้ {CREATE} งานเสน่ห์ไม้ นายเสกสรร กาวินชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
กลวิธีการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิค GPAS 5 Steps กลวิธีการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิค GPAS 5 Steps {CREATE} กลวิธีการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิค GPAS 5 Steps นางศิริญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โฆษณาใหม่บันไดอัจฉริยะ โฆษณาใหม่บันไดอัจฉริยะ {CREATE} โฆษณาใหม่บันไดอัจฉริยะ นางสาวนิติพร พรมกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะหน่วยการเรียนรู้ เคมีไฟฟ้า แบบฝึกเสริมทักษะหน่วยการเรียนรู้ เคมีไฟฟ้า {CREATE} แบบฝึกเสริมทักษะ เคมีไฟฟ้า เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ นางสาวรัชนี กามาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TikToker “รักอย่างสร้างสรรค์” TikToker “รักอย่างสร้างสรรค์” {CREATE} TikToker “รักอย่างสร้างสรรค์” นางสาวพิชชาภา ตรียกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยา