รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

บทเรียนออนไลน์ หน่วยที่ 2 รายวิชา ว20204 กราฟิกและมัลติมีเดีย บทเรียนออนไลน์ หน่วยที่ 2 รายวิชา ว20204 กราฟิกและมัลติมีเดีย {CREATE} บทเรียนออนไลน์ หน่วยที่ 2 รายวิชา ว20204 กราฟิกและมัลติมีเดีย
Powerpointโคลงโลกนิติ Powerpointโคลงโลกนิติ {CREATE} Powerpointโคลงโลกนิติ สำหรับสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม 1
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ บทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ {CREATE} บทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวรัตนาภรณ์ ก๋าวิโยค
causative form powerpoint causative form powerpoint {CREATE} causative form powerpoint สอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้น ม 6
เว็บไซต์ครูวิทยา เว็บไซต์ครูวิทยา {CREATE} เว็บไซต์ครูวิทยา
แบบฝึกหัดเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 แบบฝึกหัดเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 {CREATE} แบบฝึกหัดเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ1 ระดับชั้นม 1 นางพิศสมัย สารพันธ์
แผนการสอน สไลด์ แบบฝึกทักษะภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ แผนการสอน สไลด์ แบบฝึกทักษะภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ {CREATE} แผนการสอน สไลด์ แบบฝึกทักษะภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นางนฤชล พิมพ์สว่าง
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการเชิงวิศวกรรม ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการเชิงวิศวกรรม {CREATE} นางสาวสายฝน ส่องศรี ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการเชิงวิศวกรรม รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน ชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน {CREATE} ชุดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชา ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สร้างดอลลี่สำหรับสมาร์ตโฟนจากวัสดุเหลือใช้ สร้างดอลลี่สำหรับสมาร์ตโฟนจากวัสดุเหลือใช้ {CREATE} สร้างดอลลี่สำหรับสมาร์ตโฟนจากวัสดุเหลือใช้ KruNatcha Ckk Junior Studio
เว็บไซต์ครูพรรษา เว็บไซต์ครูพรรษา {CREATE} เว็บไซต์ครูพรรษา นางสาวพรรษา ชายน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำหรับนักเรียนระดับชัน ม 3 และ ม 4 เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
1