รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Good Practice

เอกสารประกอบการเรียนรู้ศิลปะและงานฝีมือ เอกสารประกอบการเรียนรู้ศิลปะและงานฝีมือ {CREATE} โดยนางสบันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย
การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเ การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเ {CREATE} การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอย่างมีอิสระ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ปี การศึกษา 2564
ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE {CREATE} ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2564
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ {CREATE} คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การอ่านป้ายสัญลักษณ์จราจรโดยใช้สื่อรูปภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป การอ่านป้ายสัญลักษณ์จราจรโดยใช้สื่อรูปภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป {CREATE} การอ่านป้ายสัญลักษณ์จราจรโดยใช้สื่อรูปภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1