รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม {CREATE} รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม โดยนางศิราพร พุฒิเศรษฐ์
รายงานการวิจัย โดยนางปรีญาแสงศรึจันทร์ รายงานการวิจัย โดยนางปรีญาแสงศรึจันทร์ {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
รายงานการวิจัย โดย ว่าที่ ร.ต.ชนินทร์  นาคอินทร์ รายงานการวิจัย โดย ว่าที่ ร.ต.ชนินทร์ นาคอินทร์ {CREATE} รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเลี้ยงบอล ของนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 {CREATE} นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21
รายงานการวิจัย โดยนายศมพล ปราบสมรชัย รายงานการวิจัย โดยนายศมพล ปราบสมรชัย {CREATE} รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องรูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน ที่ได้รับการจัดการเรีย
นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application โดยนายราชัน คำบุญ นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application โดยนายราชัน คำบุญ {CREATE} นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ด้วย Web Application ข้อมูลบุคลากรออนไลน์ การลงเวลาออนไลน์ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติในกลุ่มไลน์โรงเรียน
นวัตกรรมระบบการเบี่ยมบ้านออนไลน์โดยนางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์ นวัตกรรมระบบการเบี่ยมบ้านออนไลน์โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ {CREATE} นวัตกรรมระบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ โดยนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี {CREATE} กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ที่บูรณาการกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม https: drive google com file d 10iUKRIM4VNCPJV my5XSmWt8UWN7DEW
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนางศิราพร พุฒิเศรษฐ์ {CREATE} การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคนิคแบ่งปันความสำเร็จเป็นฐาน เรื่อง ทฤษภีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการวิจัย นางสาววรรณิการ์ ศรีวิชัยแก้ว รายงานการวิจัย นางสาววรรณิการ์ ศรีวิชัยแก้ว {CREATE} การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส KWL Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการวิจัยโดย นายบรรเจิด คุรุกิจ รายงานการวิจัยโดย นายบรรเจิด คุรุกิจ {CREATE} “การพัฒนาการอ่านออกเสียงค้าควบกล้า ร,ล,วของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน
รายงานการวิจัย โดยนางบุญจันทร์ อินทรีย์ รายงานการวิจัย โดยนางบุญจันทร์ อินทรีย์ {CREATE} รายงานผลการใช้กระบวนการร่วมมือ Cooperative Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ตำ
รายงานการวิจัย โดยนายวิทยา  กันทะวงศ์ รายงานการวิจัย โดยนายวิทยา กันทะวงศ์ {CREATE} รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะลูกโฟร์แฮนด์โดยการใช้แบบฝึกทักษะเทเบิลเทนนิสสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2
เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล {CREATE} เอกสารประกอบการสอนเรื่องระเบียบแถวลูกเสือโดยนายพีรศักดิ์ พรหมนิล เล่มที่ 1 การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า
รายงานวิจัยในชั้นเรียนโดยนางพรพิมล ณะลุนลี รายงานวิจัยในชั้นเรียนโดยนางพรพิมล ณะลุนลี {CREATE} รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน Peer Assisted Learning
งานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางยุวดี  พรหมนิล งานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางยุวดี พรหมนิล {CREATE} งานวิจัยชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายงานการวิจัย โดยนางสาวเบญจมาศ จักขุเรือง รายงานการวิจัย โดยนางสาวเบญจมาศ จักขุเรือง {CREATE} https: drive google com file d 1ILw oHVr1Qun8RAt98r9m4hvu7IprLW0 view usp=sharing
รายงานการวิจัย โดยนางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา รายงานการวิจัย โดยนางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา {CREATE} การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒