ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 641

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

SOBJANG MODEL

31 สค. 2565 0 212

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ SOBJANG MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA

วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

11 สค. 2565 0 258

วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนวัตกรรมทางการเรียนการสอน L K S SMART และ งานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Telling the time

23 กค. 2565 0 318

ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Telling the time โดย นางสาวภัทราวรรณ โทพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Tel..

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

03 สค. 2566 0 77

สพม ลำปาง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

SADET SUBPAROD MODEL รูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร

30 สค. 2565 0 209

นวัตกรรม SADET SUBPAROD MODEL “ภาคีเครือข่ายเป็นหนี่งเดียว” มีนิยามความหมายตาม หลักการ ดังนี้ S = System คือ ระบบที่เน้นกระบวนการและวิธีการด าเนินงา

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด

31 กค. 2565 0 254

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด โดย นางสาวดวงใจ บุญช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอดสำหรับนักเร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ชั้น ม.2

05 สค. 2565 0 234

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดยนางสาวสุวนันท์ ติใหม่

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

สื่อนวัตกรรม - แผ่นป้ายคำศัพท์สำหรับยก

30 สค. 2565 0 207

แผ่นป้ายค าศัพท์ขนาดเล็ก ท าจากกระดาษแข็งสีที่ตัดเป็นขนาด ¼ ของกระดาษ A4 ติดกับไม้ ไอศกรีมหลากหลายสี และเขียนค ากริยา Verb to be is am are ลงบนแผ่น

Winner English

18 กย. 2565 0 233

ครูนภารัตน์ ห้างฉัตรวิทยา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

03 สค. 2565 0 248

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007

13 สค. 2565 0 161

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007 นายสงัด ปลุกเศก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ

31 สค. 2565 0 224

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง

15 สค. 2565 0 269

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด โดย นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง เป็น

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ(AR)

31 สค. 2565 0 201

นายเกรียงไกร หลวงเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 3 มิติ AR

การเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม

31 สค. 2565 0 244

นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม ของครูเยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max

22 มิย. 2565 0 291

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30221 โปรแกรมประยุกต์

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง

14 สค. 2565 0 302

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล

22 สค. 2565 0 330

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยมือบน สำหรับนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแม่สันวิทยา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

19 ตค. 2565 0 215

นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบจางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากล

31 สค. 2565 0 256

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทํา ActiveLearning โดยใช้แบบฝึกหัด EASY STEPS TO

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 317

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 247

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 247

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 244

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^