สื่อ/นวัตกรรม >> สื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก

14 สค. 2565 0 343

แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก นางณัฐวดี ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

Solar System

19 สค. 2565 0 248

เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะในจักรวาล

Signs

31 สค. 2565 0 278

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ

05 กค. 2565 0 326

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ ชุด Lampang: The Final Dream Destination กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบบทอ่าน/เรื่องสั้น

15 สค. 2565 0 247

ชื่อผลงาน การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบบทอ่าน เรื่องสั้น โดย นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

causative form powerpoint

17 สค. 2565 0 315

causative form powerpoint สอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้น ม 6

การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

29 สค. 2565 0 275

การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดย นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

15 สค. 2565 0 293

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียนโดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบ CSR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

Wh-question

09 สค. 2565 0 224

ในการสนทนาภาษาอังกฤษ เวลาที่เราอยากจะถามข้อมูลใครในเรื่องต่าง ๆ ประโยคคำถามนั้นก็มักจะหนีไม่พ้นการเริ่มด้วย WH question หรือคำที่เริ่มด้วย WH ซึ่งป..

แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ Subject Verb Agreement สำหรับนักเรียน ชั้นม

14 สค. 2565 0 302

แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ Subject Verb Agreement สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสายชล วันมหาใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนเกมแน่จริงผ่านให้ได้

11 กย. 2565 0 254

๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยการใช้เกมแน่จริงผ่านให้ได้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 และ 3 2 โรงเรียนอุโมงค์วิทยา

Crossword จีนหรรษา

16 สค. 2565 0 284

ชื่อผลงาน Crossword จีนหรรษา โดย นางสุดา แอ้มอุตม์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การ์ดเกม You Know ENG

12 สค. 2565 0 298

การ์ดเกม You Know ENG นางสาวนิชาภา ก๋องติ๊บ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

12 Tenses

31 สค. 2565 0 309

สื่อการสอน 12 Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

QR Wordwall

24 กค. 2565 0 316

New Year Celebration

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Telling the time

23 กค. 2565 0 370

ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Telling the time โดย นางสาวภัทราวรรณ โทพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Tel..

That's Entertainment ใช้กับรหัสวิชา อ23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

01 สค. 2565 0 262

That #39;s Entertainment ใช้กับรหัสวิชา อ23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวทาริกา อุดเทพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพ

Food

31 สค. 2565 0 276

อักษรคะตะคะนะมหาสนุกกับเกมส์แพคแมน たのしいカタカナ

23 กค. 2565 0 356

ชื่อผลงาน อักษรคะตะคะนะมหาสนุกกับเกมส์แพคแมน たのしいカタカナ โดย นางสาวดุริยา มานะจิตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรโรงเรียนเถินวิทยาได้กำห

การเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้เกม (Spelling Game)

15 สค. 2565 0 254

ชื่อผลงาน การเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้เกม Spelling Game โดย นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การใช้เกม Spelling game เพ..

เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

01 กย. 2565 0 292

วิจัย เรื่อง ผลการใช้เกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

The Local Legends

15 สค. 2565 0 268

ชื่อผลงาน The Local Legends โดย นางทัศนีย์ นันติชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้จากการใช้ภาษาจากกิจกรรมใน..

การใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดสื่อสาร

19 เมย. 2565 0 352

การใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Past Simple Tense

15 สค. 2565 0 287

Past Simple Tense โดย น ส บังอร ยะฟู

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book

21 มิย. 2565 1 375

สื่อการสอนที่พัฒนาการอ่านสัทอักษรพินอิน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงพินอิน การผสมเสียงพินอิน

แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์

14 สค. 2565 0 293

แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นใช้เกมจำลองสถานการณ์ ชุด“Japanese in Daily Life 日常生活の日本語” นางสาวสมจิต ตุ่นแยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

03 สค. 2565 0 289

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง b p m f ผลไม้น่ากิน

Sweet Orange Candy (Som Kliang Candy)

22 กค. 2565 0 295

ศึกษาการนำส้มเกลี้ยงมาทำเป็นลูกอมเพื่อเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่

การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเ

12 เมย. 2565 0 382

การประยุกต์ใช้ SECI Model ในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอย่างมีอิสระ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 ปี การศึกษา 2564

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

02 สค. 2565 0 285

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ Active Learning โดยนางสาวธนวรรณ เอมจั่น

ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE

12 เมย. 2565 0 396

ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ระบบเสียงภาษาจีน (The Chinese Phonetic)

24 กค. 2565 0 277

ภาษาจีนปัจจุบันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ระบบ H agrave;nyǔ Pīnyīn Fāng rsquo; agrave;n หรือที่เรียกกันว่าระบบที่ใช้อักษรโรมันในการถอดเสียงอักษร

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด

19 มิย. 2565 0 344

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด โดยนางสาวนันทินี สายอุปราช ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม 1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out

11 กย. 2565 0 294

ชื่อผลงาน ชุดการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Eating Out ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์ ตําแหน่ง ครู คศ 2 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

English in My Daily Life

13 สค. 2565 0 298

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English in My Daily Life นางณัฐรดา ระวังวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ ฯ

26 มิย. 2565 0 345

การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สื่อเพื่อสอนการเขียนความเรียงและการสร้างกิจกรรมการเขียน ความเรียงและการสร้างกิจกรรมการเขียน ฯ

Winner English

18 กย. 2565 0 274

ครูนภารัตน์ ห้างฉัตรวิทยา

สื่อนวัตกรรม - แผ่นป้ายคำศัพท์สำหรับยก

30 สค. 2565 0 244

แผ่นป้ายค าศัพท์ขนาดเล็ก ท าจากกระดาษแข็งสีที่ตัดเป็นขนาด ¼ ของกระดาษ A4 ติดกับไม้ ไอศกรีมหลากหลายสี และเขียนค ากริยา Verb to be is am are ลงบนแผ่น

Country and Nationality

14 มิย. 2565 0 301

การถาม ตอบเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ รวมถึงคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ

Unité 2 Décrire les gens

07 กค. 2565 0 304

http: inmedia sesa35 info datas users prlks file 1657181848 pdf lt; lt; คลิ๊กลิ้งค์

ตัวสะกดภาษาเกาหลี

15 สค. 2565 0 275

ชื่อผลงาน ตัวสะกดภาษาเกาหลี โดย นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บทเรียนอนนไลน์ เรื่อง เสื้อผ้าภาษาจีน ม.5 ครูนางสุพัตรา ผูกพัน

01 กย. 2565 0 251

บทเรียนอนนไลน์ วิชาภาษาจีน จากเว็บไซต์ Tutorgo เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีน และฝึกทบทวนเนื้อหาทำแบบฝึกหัด

สื่อการสอน เรื่อง Tenses

16 สค. 2565 0 273

ชื่อผลงาน สื่อการสอน เรื่อง Tenses โดย นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Weather

01 กย. 2565 0 262

Weather สื่อสอนครูสุกัญญา

Crossword Game

16 สค. 2565 0 297

ชื่อผลงาน Crossword Game โดย นางอนุสรา อินทเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การใช้ครอสเวิร์ดเกมส์มาช่วยในการแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์ ผู้เรียนจ..

16 กย. 2565 เวลา 17:14 น. 0 570
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^