สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

การพัฒนาการเรียนสู่อาชีพ เรื่อง การสร้างอาชีพออนไลน์

19 มิย. 2565 0 409

การพัฒนาการเรียนสู่อาชีพ เรื่อง การสร้างอาชีพออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวอำไพ รังน้อย โรงเรียนแม่พริกวิทยา

การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์) ง32101 ม.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

01 สค. 2565 0 304

การงานอาชีพ งานประดิษฐ์ ง32101 ม 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 2565 โดย นางลำดวน ติดทะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสอนแบบโครงงาน

16 สค. 2565 0 316

ชื่อผลงาน การสอนแบบโครงงาน โดย นางลาวัลย์ สมใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max

22 มิย. 2565 0 354

ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบด้วยโปรแกรม SwiSH Max จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30221 โปรแกรมประยุกต์

งานเสน่ห์ไม้

14 สค. 2565 0 394

งานเสน่ห์ไม้ นายเสกสรร กาวินชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน

16 สค. 2565 0 361

ชื่อผลงาน สื่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน โดย นางศิริกุล คำพิมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน powerpoint และสื่อใบงา

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ในงานอาชีพของนก

19 สค. 2565 0 306

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์ในงานอาชีพของนกัเรียนช้นั มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่ 5โดย ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัส

15 สค. 2565 0 326

แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัสและการจัดสวนในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

งานวิจัยในชั้นเรียน โดยนางยุวดี พรหมนิล

14 สค. 2565 0 293

งานวิจัยชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

บอร์ดปฏิบัติการต่อวงจรและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร

16 สค. 2565 0 326

ชื่อผลงาน บอร์ดปฏิบัติการต่อวงจรและ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร โดย นายพศิน อุตสาสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอ

26 สค. 2565 0 324

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียน สู่งานอาชีพหนึ่งชั้นเรียน

26 สค. 2565 0 365

การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ ด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ"

15 สค. 2565 0 347

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียน “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ” เรื่องยาหม่องสมุนไพร” วิชาโครงงานอาชีพ1 ง 31213ของนางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

16 กย. 2565 เวลา 17:12 น. 0 541
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^