สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง

15 สค. 2565 0 403

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด โดย นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง เป็น

รายงานการวิจัย โดยนายศมพล ปราบสมรชัย

15 สค. 2565 0 387

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องรูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน ที่ได้รับการจัดการเรีย

นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้พหุนามโดยใช้สี

11 กย. 2565 0 342

วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถแยกเอกนามที่คล้ายกันได้ นักเรียนสามารถบวก ลบเอกนามและพหุนามได้ นักเรียนสามารถคูณ หารเอกนามและพหุนามได้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

30 สค. 2565 0 403

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องเซต โรงเรียนป่าซาง อ ป่าซาง จ ลําพูน

กราฟของความสัมพันธ์และกราฟของฟังก์ชัน

07 สค. 2565 0 349

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์และกราฟของฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูณิชพน สนิทา

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์

07 กย. 2565 0 444

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

16 สค. 2565 0 369

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น รายละเอียดเพิ่มเติม

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน

29 สค. 2565 0 400

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยการเขียน สะท้อนคิด โดย นางธนพรรณ แถลงการณ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

25 สค. 2565 0 460

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแม่สันวิทยา

จำนวนเชิงซ้อน

08 สค. 2565 0 384

เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยนางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา

แบบฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม

15 สค. 2565 0 375

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม โดย นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารประกอบการสอน

เรขาคณิตสามมิติหรรษา

15 สค. 2565 0 367

ชื่อผลงาน เรขาคณิตสามมิติหรรษา โดย นางศรัญญา มาละเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรขาคณิตสามมิติหรรษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นรูปธรรมจากการที่ได..

วงกลมหนึ่งหน่วยของฉัน

16 สค. 2565 0 398

ชื่อผลงาน เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย โดย นางสาวอำพร ปันฟอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

25 สค. 2565 0 330

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนป่าซาง อ ป่าซาง จ ลําพูน เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

ชุดสื่อการสอน เรื่องร้อยละ

11 กย. 2565 0 356

๒ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการวิจัย โดยนางปรีญาแสงศรึจันทร์

17 สค. 2565 0 400

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืองลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นม

11 กย. 2565 0 359

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย เอมพิกา จันต๊ะเวียง

ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ

19 มิย. 2565 0 428

ชุดฝึกเสริททักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยนางวิภาพร สิทธิกัน โรงเรียนแม่พริกวิทยา รายวิชาคณิตศาตาร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ

01 กย. 2565 0 417

วิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนกลับด้าน)

17 มิย. 2565 0 411

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็ม โดยวิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านระบบออนไลน์

หลักการนับเบื้องต้น ม.4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz

11 กย. 2565 0 312

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ม 4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz จัดทำโดยครูศิริพร สลีอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณ

สไลด์ประกอบการสอน

31 สค. 2565 0 404

สื่อประกอบการสอน เรื่อง การคูณเศษส่วน โดย นายจักรพงค์ คำปัด รร ป่าซาง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

15 สค. 2565 0 350

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค23102 เรื่อง การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเพื่อหาค าตอบของสมการ โดยประยุกต์ใช้โปรแ

16 กย. 2565 เวลา 17:09 น. 0 685
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^