สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของเขตพื้นที่

รวมสื่อ/นวัตกรรมของเขตพื้นที่

การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

03 สค. 2566 0 219

สพม ลำปาง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

PCSI Model

21 กค. 2566 0 567

การบริหารจัดการการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้ว

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR

21 กค. 2566 0 495

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม ลำปาง ลำพูน

16 กย. 2565 เวลา 17:08 น. 0 770
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^