รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> การแสดงข่าวสารผ่านทาง RSS Tab

เราสามารถนำข่าวสารจากเว็บไซต์ทั้งภายใน และ จากเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ที่ให้บริการ RSS ตามมาตรฐาน มาแสดงผลบนเว็บไซต์ของเราได้ครับ โดยในเบื้องต้น ระบบได้มีการติดตั้งส่วนแสดงผล RSS ไว้แล้ว เพียงแต่แก้ไข URL ให้เป็นตามที่ต้องการเท่านั้น
<div class="rss_widget">
    <div class="rss_tab" id="rss_tab_x"></div>
    <div class="rss_div" id="rss_div_x"></div>
</div>
<script>
    var rss = new GRSSTab('rss_tab_x','rss_div_x', 30);
    rss.add('http://www.obec.go.th/feed/headline.rss', 'ข่าว สพฐ.', {rows:6,cols:1});
    rss.add('http://new.arip.co.th/feed/', 'Arip', {rows:2,cols:2});
    /* .... Tab อื่นๆ .... */
    rss.show(0);
</script>

โค้ดตัวอย่างด้านบนจะเป็นการแสดงผล 2 Tab โดยที่ Tab แรกจะแสดงผลข่าวจาก สพฐ. และข่าวที่ 2 แสดงผลจาก Arip ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม Tab ที่ต้องการได้อีก
  • http://www.obec.go.th/feed/headline.rss คือ URL ของ RSS ที่ต้องการแสดงผล
  • ข่าว สพฐ. คือ ชื่อที่จะแสดงบน Tab
  • rows และ cols สำหรับกำหนดจำนวนข่าวที่ต้องการ โดยทั่วไป หาก RSS ไม่มีรูปภาพส่งมาด้วย ให้กำหนด cols เป็น 1 เพื่อบังคับให้ RSS แสดงผลเป็นแถว
สำหรับ RSS ที่สนับสนุนบนเว็บไซต์จะมีในทุโมดูล โดยมีรูปแบบเหมือนๆกัน
  • http://www.siamlearning.org/demo/news.rss
  • http://www.siamlearning.org/demo/article.rss
  • http://www.siamlearning.org/demo/album.rss
  • http://www.siamlearning.org/demo/webboard.rss
แทน demo ด้วย username ที่ต้องการครับ
01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1468
^