รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> ส่วนเสริม คืออะไร

ส่วนเสริม คือ องค์ประกอบเล็กๆที่ใช้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์ เช่น ส่วนเสริม Login จะทำหน้าที่ในการแสดงกรอบ Login เป็นต้น

ส่วนเสริม ต่างๆ จะประกอบขึ้นด้วยโค้ด HTML หรือ Javascript เพื่อทำงานบางอย่างหรือ แสดงผลตามที่ต้องการ โดยมีรูปแบบโค้ดคร่าวๆ คือ

<section class="widget widget_bdr">
<header><h1>หัวข้อ</h1></header>
.... รายละเอียดของส่วนเสริม ....
</section>

โค้ดด้านบนเป็นโค้ดหลักคร่าวๆของส่วนเสริม
  • <section>...</section> ใช้สำหรับแบ่งส่วนเสริมต่างๆออกเป็นส่วนๆ
  • class มีรายการเริ่มต้น 2 รายการ คือ widget ใช้สำหรับระบุว่านี่เป็น Widget (หรือว่าคือส่วนเสริมนั่นเอง) และ widget_bdr ซึ่งถ้าระบุค่านี้มาด้วย จะทำให้ระบบสามารถแสดงเส้นกรอบได้
  • <header><h1>....</h1></header> ส่วนนี้ใช้สำหรับระบุหัวข้อของส่วนเสริม (จะมีหรือไม่ก็ได้)
นอกจากนี้ ส่วนเสริม ยังอาจเป็นโค้ด HTML เข่น iframe หรือคำสั่ง Javascript ได้ด้วย

ส่วนเสริมต่างๆจะสามารถแสดงผลภายใน Sidebar หรือ ในหน้า Home ได้เท่านั้น

01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1191
^