ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 708

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

SADET SUBPAROD MODEL รูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร

30 สค. 2565 0 254

นวัตกรรม SADET SUBPAROD MODEL “ภาคีเครือข่ายเป็นหนี่งเดียว” มีนิยามความหมายตาม หลักการ ดังนี้ S = System คือ ระบบที่เน้นกระบวนการและวิธีการด าเนินงา

GPAS 5 Steps : Respiratory System Model

13 สค. 2565 0 273

GPAS 5 Steps : Respiratory System Model นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007

13 สค. 2565 0 198

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access 2007 นายสงัด ปลุกเศก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR

21 กค. 2566 0 394

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

Laihin Plus Model

01 กย. 2565 0 382

Laihin Plus Model รูปแบบการบริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

SOBJANG MODEL

31 สค. 2565 0 263

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ SOBJANG MODEL ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA

4M4E MODEL

01 กย. 2565 0 337

4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ

31 สค. 2565 0 384

ชื่อผลงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 โดย นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

English in My Daily Life

13 สค. 2565 0 298

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English in My Daily Life นางณัฐรดา ระวังวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

16 สค. 2565 0 242

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยนายสุทน คุ้มเสม กลุ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti

01 กย. 2565 0 271

การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti โดยครูสาวธนัชพร พาสุริยันต์

การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง แบบจำลองอ

11 กย. 2565 0 266

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E Book เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยา นางรุจิรา ชัยวัง

03 สค. 2565 0 295

แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาเคมีโดยใช้เทคนิคโพลยาใช้เวลาในการจัดการเรียนรวม 21 คาบ ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มวลอะตอม ชุดที่ 2 มวลโมเล

คำสั่งทำซ้ำ for แบบย้อนกลับ

31 สค. 2565 0 225

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

โครงสร้างแบบทางเลือก switch

31 สค. 2565 0 249

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning ของรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม (Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธ

16 สค. 2565 0 323

ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เกม Jeopardy เปิดป้ายทายองค์การสิทธิมนุษยชน โดย นางสาวดลยา มะโนบาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั..

การใช้สื่อการสอน VONDER GO

26 กค. 2565 0 318

การใช้สื่อการสอน VONDER GO เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อริยสัจ 4 รายวิชา ส32103 สังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนว

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอ

26 สค. 2565 0 304

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล

22 สค. 2565 0 390

การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึ กทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลด้วยมือบน สำหรับนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแม่สันวิทยา

วันรุ่นวัยวุ่น

18 กย. 2565 0 319

สื่อการสอนเรื่องวัยรุ่นวัยวุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคในการตีลูกเปตอง

25 กค. 2565 0 336

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชา พ21104 เปตอง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคนิคในการตีลูกเปตอง ตีเจาะ

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง

14 สค. 2565 0 349

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

31 สค. 2565 0 289

ครูศรีนวย สำอางศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 377

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 308

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 307

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 300

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^