ประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเว็บไซต์

09 ธค. 2565 0 634

คู่มือการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม ลำปาง ลำพูน

ดูทั้งหมด...

รวมสื่อ/นวัตกรรมฯ จากทุกหมวดหมู่

การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโน

16 สค. 2565 0 218

การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นม 5 นางสาวปทุมพร สาบาน

กฏหมาย (RAW)

11 สค. 2565 0 231

กฏหมาย RAW โดย ครูชนัตชญานันทน์ ใจมามูล

ดูทั้งหมด...

บุคลากร/เขตพื้นที่

การขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.๑๐

03 สค. 2566 0 71

สพม ลำปาง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง ร ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ดูทั้งหมด...

โรงเรียน

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

12 กย. 2565 0 262

การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

SWT-II Model

27 สค. 2565 0 390

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สพฐ นายวิชิต อินนันไชย

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

10 กย. 2565 0 288

รายงานรูปแบบการนิเทศของโรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา ที่ได้ดำเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ

ดูทั้งหมด...

ผู้บริหารโรงเรียน

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรม

05 ตค. 2565 0 205

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยนางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

09 ธค. 2565 0 219

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน โดย นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model

15 มิย. 2565 0 322

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด

31 กค. 2565 0 248

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอด โดย นางสาวดวงใจ บุญช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอดสำหรับนักเร

การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี

15 สค. 2565 0 245

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

สื่อนวัตกรรม - แผ่นป้ายคำศัพท์สำหรับยก

30 สค. 2565 0 200

แผ่นป้ายค าศัพท์ขนาดเล็ก ท าจากกระดาษแข็งสีที่ตัดเป็นขนาด ¼ ของกระดาษ A4 ติดกับไม้ ไอศกรีมหลากหลายสี และเขียนค ากริยา Verb to be is am are ลงบนแผ่น

ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE

12 เมย. 2565 0 344

ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

switchB

31 สค. 2565 0 175

คำสั่งเงื่อนไข switch case มี break และไม่มี break ต่อท้าย เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย E Learning

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

Pocket Money game

26 กค. 2565 0 253

แนวทางการใช้ ใชเ้ป็นสื่อการสอนขั้นการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยผูเ้รียนแต่ละ คน หรือแต่ละกลุ่ม จะได้รับ Pocket Money กลุ่มละ 30000

gfgf

01 กย. 2565 0 201

fgf

บัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

26 กค. 2565 0 254

การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจะ ทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอ

26 สค. 2565 0 255

ารจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืด เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง

14 สค. 2565 0 297

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้วยยางยืดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคในการตีลูกเปตอง

25 กค. 2565 0 278

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชา พ21104 เปตอง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคนิคในการตีลูกเปตอง ตีเจาะ

ดูทั้งหมด...

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั

16 กย. 2565 0 288

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นายสรภูมิ เจียงสงวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

รายงานเสนอแนวความคิดและวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

19 ตค. 2565 0 207

นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบจางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ

16 กย. 2565 0 302

นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี

ดูทั้งหมด...

อื่น ๆ

Ep. 4 อาชีพช่างถักสายดาบ

11 มค. 2566 0 310

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.3 อาชีพช่างถักหวาย

11 มค. 2566 0 240

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

Ep.2 อาชีพช่างเหลาฝักดาบ

11 มค. 2566 0 240

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

EP.1 อาชีพช่างตีดาบ

11 มค. 2566 0 239

คลิปนี้เป็นโปรเจคพิเศษที่ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ทำโครงการร่วมกับ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในชื่อโครงการ สืบสานอาชีพท้

ดูทั้งหมด...

^